Information

 

30-04-2021

Som det fremgår af referatet (der er uploadet under ”Selskabsoplysninger”), blev der den 29. april 2021 afholdt generalforsamling i Brandkassen. Generalforsamlingen blev som følge af Covid19-pandemien afholdt uden fysisk eller elektronisk fremmøde, men ved forudgående stemmeafgivelse af de møde- og stemmeberettigede delegerede.

Generalforsamlingen valgte at fortsætte med statsautoriseret revisor Elan Schapiro som selskabets revisor, der blev valgt enstemmigt.

 

Endelig blev årsrapporten for 2020 også godkendt.

13-01-2021

Som det fremgår af referatet (der er uploadet under ”Selskabsoplysninger”), blev der den 11. januar 2021 afholdt generalforsamling i Brandkassen. Generalforsamlingen blev som følge af Covid19-pandemien afholdt uden fysisk eller elektronisk fremmøde, men ved forudgående stemmeafgivelse af de møde- og stemmeberettigede delegerede.

Advokat Thomas Weisbjerg blev valgt til medlikvidator, ligesom generalforsamlingen valgte at fortsætte med statsautoriseret revisor Elan Schapiro som selskabets revisor. Begge blev valgt enstemmigt, da ingen delegerede stemte blankt.

Endelig blev årsrapporten for 2019 også godkendt.

18-12-2020

Efter valget den 20. august 2020 til Brandkassens delegeretforsamling har likvidator i samarbejde med den nyvalgte delegeretforsamling arbejdet på at afholde generalforsamling i selskabet.

Covid-19 og de heraf følgende forsamlingsforbud har imidlertid været en hindring i forhold til den praktiske tilrettelæggelse af generalforsamlingen. Det er derfor blevet besluttet, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk.

Efter ovennævnte valghandlings gennemførelse blev der den 29. september 2020 udtaget stævning mod både de 15 valgte delegerede, likvidator og Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation. Stævningen er indgivet af tre tidligere forsikringstagere og delegerede, der har nedlagt påstand om at de sagsøgte skal anerkende, at det afholdte valg den 20. august 2020 var ugyldigt. Der er nu indkaldt til generalforsamling til afholdelse den 11. januar 2021, hvor der ikke forventes fremmøde, da de delegerede forventes at afgive deres stemmer forud for afholdelsen.

De sagsøgte indgav alle svarskrift den 24. november 2020 med påstand om afvisning og frifindelse.

Retten har indkaldt til et forberedende retsmøde i sagen til afholdelse den 10. februar 2021.

Det nye sagsanlæg må forventes at have en negativ indvirkning på tidshorisonten for den endelige afslutning af likvidationen af Brandkassen. Likvidator vil orientere nærmere herom, når den videre proces i sagen er fastlagt.

21-08-2020

Der er afholdt valg til delegeretforsamling i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 20. august 2020.

Der skulle vælges i alt 15 delegerede. Følgende kandidater er valgt:

Per Madsen
Søren Leth-Jacobsen
Lars Thygesen
Svend Ove Hansen
Lars Jensen
Niels Løth Hansen
Svend Erik Pedersen
Sten Lange
Per Frandsen
Jean Pedersen Nørskov
Brian Kragh Jensen
Tommy Larsen
Hans Henrik Hagelund
Kathrine Sandahl
Erik Hansen

Der blev afgivet i alt 81 stemmer ved valget, hvoraf 62 af disse var gyldige stemmer, og 19 af disse var ugyldige stemmer.

Valgformand, advokat Peter C. Kierkegaard, KLAR Advokater P/S, Indiakaj 12, 2100 København Ø har foretaget stemmeoptællingen.
 

19-08-2020

Københavns Byret har i går afsagt kendelse i den tidligere omtalte fogedforbudssag anlagt af to tidligere delegerede og en enkelt tidligere forsikringstager mod Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation. Byretten har frifundet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation for sagsøgerens påstand om, at der skulle nedlægges forbud mod det planlagte valg til delegeret forsamlingen. 

Valget vil derfor blive afholdt den 20. august 2020 som planlagt. Kendelsen findes her på hjemmesiden i anonymiseret udgave.

11-08-2020

Til orientering er der igår, den 10. august 2020, afholdt hovedforhandling vedrørende en fogedforbudssag anlagt af to tidligere delegerede og kapitalejere samt en enkelt kapitalejer i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation.

Sagen omhandlede, hvorvidt der skulle nedlægges forbud mod at det planlagte valg til delegeret forsamlingen den 20. august 2020 skal afholdes. Ved afslutningen af hovedforhandlingen blev det meddelt, at der vil foreligge en afgørelse vedrørende spørgsmålet senest den 18. august klokken 13.00.

Såfremt Københavns byret finder, at der bør nedlægges et midlertidigt forbud mod afholdelsen af valget, vil likvidator suspendere valghandlingen, indtil der træffes en endelig afgørelse i justifikationssagen.

23-07-2020

Som meddelt ved cirkulæreskrivelse af 30. juni 2020 og meddelt på Brandkassens hjemmeside skal Brandkassen gennemføre valg af en ny delegeretforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 7. Delegerede vælges for 4 år, og det seneste valg til delegeretforsamling blev afholdt den 15. februar 2011. Brandkassens vedtægter har været suspenderede i perioden fra den 1. april 2015 til 29. juni 2020, hvorfor valg til ny delegeretforsamling ikke har kunnet holdes i perioden.

Ifølge vedtægterne vælges de delegerede af og blandt de medlemmer, der er forsikringstagere i Brandkassen.

Da alle forsikringer i Brandkassen er opsagt til udløb med udgangen af december 2014, er der på nuværende tidspunkt formelt ingen medlemmer tilbage i Brandkassen. Likvidator har dog besluttet at fastholde, at forsikringstagerne i Brandkassen ved likvidationsbeslutningen den 6. december 2013 fortsat bør anses som berettigede som medlemmer i Brandkassen.

Likvidator har ikke hermed taget stilling til medlemmernes eventuelle rettigheder i forhold til Brandkassens formue.

Likvidator har udpeget advokat Peter Christian Kierkegaard som valgformand til at lede afholdelsen af valget i Brandkassen.

Alle medlemmer, der ønsker at opstille som delegeret, skal fremsende skriftlig anmodning herom til enten valgformanden eller likvidator.

Likvidator har ikke stillet forslag til kandidater.

Anmodning om opstilling som delegeret skal være valgformanden eller likvidator i hænde senest den 31. juli 2020, kl. 16.00.

Der er ikke truffet beslutning om antallet af delegerede i henhold til vedtægternes § 6, hvorfor likvidator indstiller, at antallet af delegerede fastlægges til 15.

Såfremt der ved opstillingsfristens udløb er opstillet 15 eller færre valgbare kandidater til delegeretforsamlingen, vil de opstillede valgbare kandidater være valgt.

Er der på dette tidspunkt opstillet mere end 15 kandidater, indkaldes der til valg blandt de opstillede kandidater, som forventes afholdt den 20. august 2020. Medlemmerne vil i givet fald modtage nærmere information om proceduren for afholdelsen af valget, herunder modtage oplysninger om, hvem der er opstillet, samt hvorledes afstemningen praktisk kommer til at foregå.

 

10-07-2020

Efter likvidators cirkulæreskrivelse af 30. juni 2020 (og offentliggjort her på hjemmesiden) har likvidator på vegne af Brandkassen modtaget stævning med påstand om forbud mod afholdelse af det varslede valg.

For nuværende fastholdes valgdatoen, men som følge af søgsmålet mod Brandkassen vil der ikke blive udsendt cirkulæreskrivelse i denne uge (uge 28) som ellers meddelt.

 

02-07-2020

Finanstilsynet har ved afgørelse af den 29. juni 2020 truffet afgørelse om at ophæve suspensionen af vedtægterne i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation (herefter ”Selskabet”). Afgørelsen er tilgængelig her på hjemmesiden og på Finanstilsynets hjemmeside:

Ophævelsen af suspensionen af Selskabets vedtægter betyder, at vedtægterne af 10. september 2012 igen træder i kraft.

Som bekendt udgøres Selskabets generalforsamling af en delegeret forsamling, jf. vedtægternes § 6. Valgperioden for den tidligere ved valget den 15. februar 2011 valgte delegeret forsamling udløb den 15. februar 2015, jf. vedtægternes § 7, hvorfor Selskabet aktuelt er uden en delegeret forsamling. Der skal derfor vælges en ny delegeret forsamling, der dels kan godkende årsrapporter aflagt i de år, hvor vedtægterne har været suspenderede (perioden fra den 1. april 2015 til den 29. juni 2020), og dels beslutte, hvorledes likvidationen af Selskabet skal afsluttes, herunder hvorledes likvidationsprovenuet udloddes.

Valget til den delegerede forsamling vil blive afholdt den 20. august 2020.

Likvidator vil sende særskilt cirkulæreskrivelse om valget i løbet af næste uge (uge 28).

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Cathrine Wollenberg Zittan (cwz@poulschmith.dk) og advokat Jeppe Andersen (jean@poulschmith.dk). 

04-06-2020

Finanstilsynet har tidligere, ved afgørelse af 1. april 2015, opretholdt ved afgørelse af 2. november 2015, suspenderet Brandkassens vedtægter indtil, at der er opnået klarhed over hvilke forsikringstagere, der havde medlemsrettigheder i Brandkassen.

Retssagerne om de tidligere udstedte tillægsforsikringer blev afsluttet, da tillægsforsikringstagerne opgav at gennemføre ankesagerne ved Østre Landsret. Finanstilsynet har herefter sendt udkast til afgørelse, hvorefter tilsynet lægger op til at ophæve suspensionen af vedtægterne i høring med henblik på likvidators kommentarer. Likvidator har i den forbindelse afgivet to høringssvar.

Likvidator har på nuværende tidspunkt endnu ikke modtaget Finanstilsynets endelige afgørelse, der efter det oplyste er blevet forsinket på grund af Covid19-pandemien. Aktuelt afventer fortsættelsen af likvidationen, at der opnås klarhed over, hvorvidt suspensionen af vedtægterne opretholdes eller ej.

29-05-2019

Forud for aflæggelse af Brandkassens årsrapport for 2018 meddelte Brandkassens revisor, at denne ikke længere ønskede at forestå revisionen af selskabets årsrapporter. Likvidator har i perioden herefter ikke kunne finde en revisor blandt de revisorer, der af Finanstilsynet er certiceret til at påtegne årsrapporter for forsikringsselskaber, der ville påtage sig revisionen af Brandkassens regnskaber. Derfor anmodede likvidator Finanstilsynet om dispensation til at antage en ikke-certificeret revisor. Samtidig anmodede likvidator om udsættelse af fristen for at indlevere årsrapporten, da denne følgelig ikke kunne aflægges før, at der var antaget ny revisor. Den 27. maj 2019 gav Finanstilsynet dispensation til at antage en ikke-certificeret revisor, ligesom fristen for at aflægge årsrapporten blev udskudt til den 28. junmi 2019. Statsautoriseret revisor Elan Schapiro, revisionsfirmaet Christensen Kjærulff er herefter antaget som selskabets revisor.

OBS Nyhed opdateret den 3. juni 2019 med Elan Schapiro i stedet for Sten Lauritzen.

 

30-06-2017

Som oplyst tidligere her på Brandkassens hjemmeside samt i likvidators orienteringsbrev af 23. juni 2017, gav Retten i Roskilde Brandkassen medhold i de af Brandkassen anlagte sager mod en række tillægsforsikringstagere. Dommen fastslår, at de forsikringer de sagsøgte havde tegnet, var ugyldige, fordi den daværende ledelse af Brandkassen alene havde sørget for, at forsikringerne blev tegnet, for at opnå et bestemt udfald af valget, der kunne sikre ledelsen en fortsat bestemmende indflydelse på Brandkassens forhold. Dommen betyder, at de sagsøgte ikke kan stemme ved kommende valg/afstemninger i Brandkassen.

Dommen er uploadet i en anonymiseret udgave.

Likvidator gør opmærksom på, at ankefristen udløber den 12. juli 2017 samt, at der allerede er modtaget ankestævninger fra flere tillægsforsikringstagere.

19-06-2017

Retten i Roskilde afsagde den 14. juni 2017 dom i sagerne anlagt af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation (herefter "Brandkassen") mod 49 nu tidligere forsikringstagere i Brandkassen.

Retten i Roskilde gav Brandkassen fuldt medhold i alle sagerne. Retten fastslog hermed, at forsikringerne var ugyldige, fordi ledelsen af Brandkassen alene havde sørget for, at forsikringerne blev tegnet for at opnå et bestemt udfald af valget, der kunne sikre ledelsen en fortsat bestemmende indflydelse på Brandkassens forhold.

Likvidator henviser i øvrigt til Retten i Roskildes pressemeddelelse offentliggjort på Rettens hjemmeside:

http://www.domstol.dk/Roskilde/nyheder/domsresumeer/Pages/PressemeddelelseiBrandkasse-sagerne.aspx

Brandkassen blev tilkendt i alt kr. 624.750,00 i sagsomkostninger.

Dommen vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Brandkassens hjemmeside.

Likvidator gør opmærksom på, at ankefristen først udløber den 12. juli 2017, hvorfor likvidator for nuværende afventer udløbet af ankefristen.

01-06-2017

Københavns Byret har den 29. maj 2017 afsagt dom i sagen anlagt af tre tidligere delegerede i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation mod Erhvervsankenævnet. Sagsøgerne ønskede dom for, at et møde afholdt af blandt andre de tre udgjorde en generalforsamling, og at beslutninger truffet på mødet om bl.a. udbetalingen af selskabets formue til en erhvervsdrivende fond og valg af en ny likvidator skulle registreres. Brandkassen var indtrådt som biintervenient til støtte for Erhvervsankenævnet. Københavns Byret frifandt Erhvervsankenævnet, hvilket betyder, at det omtalte møde ikke var at anse som en generalforsamling. Likvidator gør opmærksom på, at ankefristen for dommen endnu ikke er udløbet.

 

09-05-2017

Likvidator advokat Steen Jensen har den 8. maj 2017 valgt at fratræde som likvidator i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.

Ledelsesændringen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen den 8. maj 2017.

Advokat Boris Frederiksen, der af Finanstilsynet er udpeget som likvidator, jf. FIL § 231, stk. 2, vil herefter fortsætte som enelikvidator.

Samtlige henvendelser vedrørende Brandkassen skal derfor fremover stiles til advokat Boris Frederiksen alene.

08-05-2017

Likvidatorerne for Brandkassen har godkendt årsrapport for 2016. Årsrapporten kan downloades fra hjemmesiden under ”Selskabsoplysninger”. Finanstilsynet har ved meddelelse af 2. maj 2017 oplyst til Brandkassen, at som følge af at vedtægterne fortsat er suspenderede, og at der er uklarhed om, hvem der har medlemsrettigheder, skal Brandkassen indsende den af likvidatorerne godkendte årsrapport, men ikke en af generalforsamlingen godkendt årsrapport.

Brandkassen har som tidligere oplyst anlagt retssager til afklaring af tillægsforsikringernes forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder. Der er 67 forsikringstagere, der frivilligt har frasagt sig medlemsrettigheder eller indgået forlig med det indhold, og 4 tidligere forsikringstagere er afgået ved døden. Der er gennemført hovedforhandling i retssagerne ved Retten i Roskilde mod 49 af de tidligere tillægsforsikringstagere, som ikke har frafaldet deres medlemsrettigheder.

Der forventes afsagt dom den 2. juni 2017. Når dommen foreligger, og parternes retsstilling herefter er kendt, vil der kunne orienteres om det forventede forløb for likvidationens færdiggørelse.

Tre tidligere delegerede har ført retssag mod Erhvervsankenævnet, hvor det er påstået, at der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brandkassen i februar 2015, hvor der blandt andet påstås valgt en ny likvidator. Der er gennemført hovedforhandling ved Københavns Byret, og der forventes afsagt dom medio maj 2017. Brandkassen har deltaget i retssagen som biintervenient til støtte for Erhvervsankenævnet.

 

01-07-2016

Status på tillægsforsikringernes forvaltningsmæssige- og økonomiske rettigheder

I forbindelse med likvidatorernes arbejde med at få afklaret de forvaltningsmæssige- og økonomiske rettigheder for de 120 tillægsforsikringer, der blev tegnet umiddelbart før valghandlingen i 2011, er status nu, at 65 af disse har bekræftet, at deres tegning af en tillægsforsikring var proforma, at 4 er afgået ved døden, at 24 ikke har svaret på likvidatorernes henvendelse, og at 27 ikke har frafaldet deres medlemsrettigheder. Der er anlagt sag mod de 51 forsikringstagere, som ikke har frafaldet deres medlemsrettigheder. Retssagerne er berammet til november 2016. Når afgørelserne på retssagerne foreligger, vil der kunne træffes beslutning om likvidationens færdiggørelse.

 

01-07-2016

Finanstilsynet opretholder suspension af vedtægterne

Finanstilsynet traf den 2. november 2015 afgørelse om opretholdelse af suspensionen af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidations vedtægter. Finanstilsynet begrunder sin afgørelse med, at SØIK’s efterforskningsmateriale tyder på uregelmæssigheder ved valghandlingen i 2011, og at det derfor skal sikres, at der ikke på en generalforsamling træffes irreversible beslutninger, før en domstolene har afklaret, hvem der er stemmeberettigede på en generalforsamling. Finanstilsynets afgørelse af 2. november 2015 kan ses i følgende link.

Brandkassen Afgørelse til offentliggørelse 02.11.2015

24-06-2016

Likvidatorernes vurdering af tillægsforsikringernes forvaltningsmæssige- og økonomiske rettigheder

I forlængelse af, at Finanstilsynet har suspenderet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidations vedtægter og den heraf følgende aflysning af det igangsatte valg til delegeretforsamling, har likvidatorerne arbejdet på at få afklaret, om de medlemmer, der tegnede tillægsforsikringer kort tid før valget i februar 2011, har forvaltningsmæssige- og økonomiske rettigheder i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.

Det er likvidatorernes vurdering, at disse tillægsforsikringer udgør proformaaftaler, og at disse forsikringstagere derfor ikke kan tillægges forvaltningsmæssige- og økonomiske rettigheder. Der er i den forbindelse udsendt 3 orienteringsbreve til de berørte forsikringstagere.Brevene kan læses via dette link.

Nogle af forsikringstagerne har valgt at bruge advokat Claus Kenneth Lund som advokat. Korrespondance fra advokat Claus Kenneth Lund til visse forsikringstagere kan læses via dette link
 

07-04-2015

Valg til delegeretforsamling aflyst – vedtægter suspenderet

Finanstilsynet, som fører tilsyn med Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation, har ved en afgørelse truffet 1. april 2015 besluttet at suspendere Brandkassens vedtægter under likvidationen.

Suspensionen betyder blandt andet, at det igangsatte valg til delegeretforsamling med frist den 9. april 2015 ikke skal gennemføres, og valget er nu aflyst. Brandkassens medlemmer behøver således ikke at indsende allerede modtagne stemmesedler, ligesom der ikke udleveres nye stemmesedler, og afgivne stemmer vil være uden betydning.

Likvidatorerne for Forsikringsselskabet Brandkassen i likvidation vil så snart det er muligt orientere om andre umiddelbare konsekvenser af suspensionen. Finanstilsynets afgørelse af 1. april 2015 kan ses i følgende link.

 

24-03-2015

Valg af en ny delegeretforsamling

Likvidatorerne har indkaldt til valg af delegerede til en delegeretforsamling den 9. april 2015 og har i den forbindelse udpeget advokat Mikkel Fritsch til valgformand.

Likvidatorerne har udsendt en orientering om proceduren for indhentelse af stemmeseddel og afgivelse af stemmer sammen med en valginstruks til de forsikringstagere, der var medlem af Brandkassen den 6. december 2013, hvor det blev besluttet, at Brandkassen skulle likvideres.

Orientering og valginstruks kan findes via nedenstående links.

Orientering om proceduren for at stemme

Valginstruks

> Valg af en ny delegeretforsamling

Som meddelt ved brev af 2. marts 2015, skal Brandkassen gennemføre valg af en ny delegeretforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Likvidatorerne har ved brev af 6. marts 2015 udsendt en nærmere orientering herom.

Orientering om valg til delegeretforsamling

03-02-2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 
De delegerede er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 26. februar 2015, kl. 16:00 hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
 
Download dokument 
 

Fejlopkrævning af forsikringspræmie

Der er via Betalingsservice ved en fejl blevet udsendt opkrævning af forsikringspræmie fra Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.

Brandkassen er trådt i likvidation, og alle forsikringer er opsagt med udgangen af december 2014. Alle forsikringstagere bedes derfor se bort fra opkrævningen og undlade at betale den.

Vi beklager ulejligheden. Hvis der måtte være spørgsmål, kontakt venligst Anne Kathrine Thorsen fra Bech-Bruun på telefon 72 27 00 00 eller på e-mail akt@bechbruun.com.


07-04-2014

Generalforsamling

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2014, kl. 16.00 hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

21-11-2013

Ekstraordinær Generalforsamling

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag, den 6. dec. 2013 kl. 17.00 hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

 

12-04-2013

Generalforsamling


Forsikringsselskabet Brandkassen G/S afholder ordinær generalforsamling mandag, den 29. april 2013 kl. 17.00 hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

27-11-2012

Brandkassen har fået medhold i en klage til Pressenævnet over artikler bragt i Dagbladet Roskilde og på sn.dk.
 
Brandkassens tidligere direktør Per Høst har i væsentligt omfang bidraget med fejlagtige input til artiklerne. Udtalelserne fra den tidligere direktør er farvet af personlig interesse og skadevoldende hensigt.  DAGBLADET Roskilde burde have forholdt sig kritisk til hans udsagn. Artiklerne har bragt urigtige oplysninger om, hvad der foregik på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september 2012.
 
Pressenævnets begrundelse for afgørelsen henviser bl. a. til de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Pressenævnet finder, at Sjællandske Medier har bibragt læserne et forkert indtryk af indholdet af generalforsamlingen, selv om mediet selv var til stede. Nævnet udtaler kritik for at videregive forkerte og skadelige oplysninger, som avisen på baggrund af sin tilstedeværelse på den ekstraordinære generalforsamling burde have været bekendt med var ukorrekte.
 
Nævnet har pålagt ansvarshavende redaktør af Sjællandske Medier i en forsideartikel at offentliggøre et resumé af kendelsen i sag nr. 12-70-00323.
 
Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk
Brandkassen har fået medhold i en klage til Pressenævnet over artikler bragt i Dagbladet Roskilde og på sn.dk.
 
Brandkassens tidligere direktør Per Høst har i væsentligt omfang bidraget med fejlagtige input til artiklerne. Udtalelserne fra den tidligere direktør er farvet af personlig interesse og skadevoldende hensigt.  DAGBLADET Roskilde burde have forholdt sig kritisk til hans udsagn. Artiklerne har bragt urigtige oplysninger om, hvad der foregik på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september 2012.
 
Pressenævnets begrundelse for afgørelsen henviser bl. a. til de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Pressenævnet finder, at Sjællandske Medier har bibragt læserne et forkert indtryk af indholdet af generalforsamlingen, selv om mediet selv var til stede. Nævnet udtaler kritik for at videregive forkerte og skadelige oplysninger, som avisen på baggrund af sin tilstedeværelse på den ekstraordinære generalforsamling burde have været bekendt med var ukorrekte.
 
Nævnet har pålagt ansvarshavende redaktør af Sjællandske Medier i en forsideartikel at offentliggøre et resumé af kendelsen i sag nr. 12-70-00323.
 
Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk , eller download kendelsen i sin helhed fra denne side under selskabsoplysninger
 

25-11-2012

Bjørn Laugesen har valgt at fratræde som bestyrelsesformand samt at udtræde af bestyrelsen.
 
Brandkassen takker for de mere end 15 års loyal og succesfuld ledelse af Brandkassen. Brandkassens egenkapital er i den periode, Bjørn Laugesen har været formand, næsten tredoblet selv efter de seneste 4 års finanskrise - en udvikling, der vel næppe kan modsvares i noget andet mindre gensidigt forsikringsselskab.
 
Bestyrelsen har valgt Martin Sibast Laugesen som ny bestyrelsesformand. Han vil nu stå i spidsen for selskabet under afviklingen af forsikringsaktiviteterne og omdannelsen til en fond.
 
I forbindelse med formandsskiftet flytter selskabet adresse til København. Selskabets nye adresse fremgår af oplysningerne under ”Kontakt”
Bjørn Laugesen har valgt at fratræde som bestyrelsesformand samt at udtræde af bestyrelsen. Brandkassen takker for de mere end 15 års loyal og succesfuld ledelse af Brandkassen. Brandkassens egenkapital er i den periode, Bjørn Laugesen har været formand, næsten tredoblet selv efter de seneste 4 års finanskrise - en udvikling, der vel næppe kan modsvares i noget andet mindre gensidigt forsikringsselskab.
 
Bestyrelsen har valgt Martin Sibast Laugesen som ny bestyrelsesformand. Han vil nu stå i spidsen for selskabet under afviklingen af forsikringsaktiviteterne og omdannelsen til en fond.
 
I forbindelse med formandsskiftet flytter selskabet adresse til København. Selskabets nye adresse fremgår af oplysningerne under ”Kontakt”. Postadressen er allerede flyttet, og selskabets kontor flyttes, så snart de nye lokaler er klar.


07-11-2012

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 22. november 2012 kl. 18.00 på Osted Kro, Hovedgaden 151 B, Osted,  4320 Lejre.

16-09-2012

Brandkassen tager til genmæle:

Brandkassen har hidtil forholdt sig tavs over for de uhyrlige påstande, der gennem flere år har været bragt om ledelsen af Brandkassen i diverse medier. Det seneste eksempel blev bragt i Dagbladet Roskilde den 11. september 2012 på trods af, at Dagbladet var til stede på den ekstraordinære generalforsamling den 10. september 2012. Dagbladet bragte en række forkerte oplysninger om, hvad der rent faktisk var passeret på generalforsamlingen. Endvidere lod Dagbladet den tidligere direktør Per Høst få spalteplads i avisen med helt opdigtede scenarier om, hvad formanden – efter hans opfattelse – havde af planer med Brandkassens formue.

Dagbladet Roskilde bragte på Brandkassens anmodning følgende indlæg i avisen og på avisens net-udgave  den 12. september 2012:

Dagbladet Roskilde giver den 11. september 2012 oplysninger (i en forsideartikel og artikler i 2. sektion side 2) om nye vedtægtsændringer i Brandkassen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2012 samt fejlagtige oplysninger og scenarier om formandens hensigter i forbindelse med en selskabsopløsning.  Dagbladet Roskilde var til stede på generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringen var eneste punkt på dagsordenen. Ændringen blev læst op i sin fulde ordlyd. Tidligere direktør i Brandkassen Per Høst bidrager i væsentlig omfang med fejlagtige input til artiklerne om formandens hensigter i forbindelse med udlodning af formuen. Det har aldrig været hensigten at opløse selskabet og udbetale formuen til forsikringstagerne. Vedtægtsændringerne har intet med de forskellige forsikringsformer at gøre.  Ændringerne drejer sig alene om § 14, stk. 2, som medfører, at formuen i tilfælde af opløsning af selskabet kan anbringes i en fond (erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende), der anvendes til velgørende formål.   Delegeretforsamlingen har på møde den 10. september 2012 besluttet at arbejde hen imod omdannelse til en fond. Oplysninger herom er givet på Brandkassens hjemmeside om formiddagen inden kl. 10 den 11. september 2012 – www.forsikringbrandkassen.dk
 

11-09-2012

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S har på delegeretmøde den 10. september 2012 besluttet at arbejde hen imod omdannelse til en fond (erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende) med velgørende formål.

Brandkassen er en veldrevet og overskudsgivende virksomhed, som igennem de sidste 10-15 år har konsolideret sig, så egenkapitalen p.t. ligger på ca. 75 mio. kr.  - Forsikringsvirksomheden er beskeden og derfor ikke rentabel. Brandkassens økonomiske grundlag har i en længere årrække været en aktiv investeringsstrategi, som har været fuldt tilstrækkelig til at dække forsikringsdelen og samtidig konsolidere virksomheden.

Bestyrelsen har indstillet til delegeretforsamlingen, at der ikke er mulighed for hverken på kort eller langt sigt at få forsikringsdelen gjort lønsom. På denne baggrund finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at foreslå Brandkassens formue placeret i en fond med velgørende formål, som kan komme en bredere kreds til gode. Delegeretforsamlingen besluttede at følge bestyrelsens indstilling.
 

24-08-2012

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling mandag, den 10. september 2012 kl. 17.30 på Osted Kro,
Hovedgaden 151 B, Osted, 4320 Lejre.

 

14-08-2012

Dom i sagen mod Per Høst afsagt ved Retten i Roskilde den 31. juli 2012 i sag nr. BS 3A-3337/2010

Der er faldet dom i sagen mod Per Høst, tidligere direktør i Brandkassen. Sagen består af to dele:

 • Del 1. Vedrører selskabets påstand om, at sagsøgte uberettiget har afholdt udgifter til private eller Brandkassen uvedkommende formål og Brandkassen derfor kan tilbagesøge disse udgifter.
 • Del 2. Vedrører spørgsmålet om Brandkassen skal betale godtgørelse for tort til Per Høst som følge af udtalelser fremsat om ham på Brandkassens hjemmeside.

1) Tilbagesøgningskravet


Det er med betydelig forundring, at selskabet må konstatere, at Retten i Roskilde finder, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at Per Høst ikke var berettiget til at afholde de forskellige udgifter for selskabets regning. Selskabet er uenig i rettens vurdering, men har besluttet ikke at anke denne del af sagen, da man ikke er villig til at ofre mere tid og flere ressourcer på sagen.

2) Tortgodtgørelsen


Selskabet har den 11. januar 2011 som en del af en meddelelse på selskabets hjemmeside oplyst baggrunden for Per Høsts fratræden. Retten finder at udsagnet udgør en retsstridig krænkelse af Per Høsts ære og tilkender Per Høst en erstatning på 25.000 kr. for tort.

Selskabet er uenig i denne afgørelse.

Selskabet mener, at både afgørelsen og præmisserne for afgørelsen i denne del af sagen er forkert, men har trods dette besluttet ikke at anke denne del af sagen til landsretten, under hensyntagen til det betydelige tids- og ressourceforbrug dette vil medføre.

Sagen mod Per Høst er hermed afsluttet.
 

27-3-2012

Generalforsamling

 Der afholdes generalforsamling onsdag, den 11. april 2012 kl. 17.00 på Osted Kro, Hovedvejen 151B, Osted, 4320 Lejre.
 

13-12-2011

Delegeretmøde

Den 13. december 2011 blev det årlige informationsmøde for de delegerede i Brandkassen afholdt på Osted Kro.

Der blev informeret om Brandkassens drift og de igangværende sager, herunder sagen omkring den tidligere direktørs misbrug af selskabets midler samt status på klagerne til Finanstilsynet og Erhvers- og Selskabsstyrelsen fra gruppen omkring den tidligere direktør.

Status på klagerne er nu, at Finanstilsynet og Erhvers- og Selskabsstyrelsen har afsluttet sagerne. Selskabets ledelse er registret i Erhvers- og Selskabsstyrelsen som lovligt valgt.
 

23.02.2011, kl. 12.00 Valgresultat, Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Der er afholdt valg til delegeretordningen i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S.
Der skulle vælges 15 delegerede. Følgende kandidater er valgt:

Peer N. Mortensen
Nick Petersen
Per Larsen
Erik B. Petersen
Martin Læssøe Jensen
Jens Petersen
Bjørn Laugesen
Tage Mortensen
Peder Hansen
Martin S. Laugesen
Torben Læssøe Jensen
Poul Ejlar Petersen
Peter Dufour
Lasse Frederiksen
Jørgen Lund Petersen

207 medlemmer af Brandkassen G/S afgav deres stemme ved valget ud af i alt 245 stemmeberettigede.

Valgformand, advokat Steen Jensen, Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35,
2100 København Ø har foretaget stemmeoptællingen.

Bestyrelsen
 

15.02.2011, kl. 16.00

Valghandlingen er nu afsluttet, og der kan ikke længere rekvireres stemmesedler.

13.02.2011

Såfremt bestilling af stemmeseddel sker nær valgperiodens slutning, som er den 15.2.2011 kl. 16.00, er det medlemmets risiko, at stemmesedlen kommer rettidigt frem.

Stemmeseddel kan – såfremt man kan dokumentere, at man er stemmeberettiget og ikke tidligere har bestilt en stemmeseddel - afhentes på Brandkassens kontoradresse, Smidstrupvej 36, 4330 Hvalsø og afleveres eller sendes pr. fax til valgformand, advokat Steen Jensen, Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, fax nr. 72 27 00 27.

29.01.2011 m/suppl. 01.02.2011

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S, Smidstrupvej 36, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 8853, afholder valg til delegeretordningen den 15. februar 2011, idet der er opstillet et større antal kandidater end de 15 delegerede, der skal vælges. 

Alle medlemmer, der bor eller har genstande forsikret inden for selskabets virkeområde på tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen om valget, har stemmeret. Hvert medlem kan stemme på op til og med 15 kandidater.

Følgende kandidater er opstillet til Brandkassens delegeretordning:

 • Bjørn Laugesen
 • Tage Mortensen
 • Peder Hansen
 • Erik B. Petersen
 • Jens Petersen
 • Peer N. Mortensen
 • Martin S. Laugesen
 • Keld Hein
 • Søren Leth-Jacobsen
 • Lars Thygesen
 • Svend Ove Hansen
 • Lars Jensen
 • Per Larsen
 • Svend-Erik Pedersen
 • Per Lundegaard Madsen
 • Martin Læssøe Jensen
 • Torben Læssøe Jensen
 • Poul Ejlar Petersen
 • Peter Dufour
 • Nick Petersen
 • Niels Løth Hansen
 • Henning Bøgehus Nielsen
 • Erik Hansen 
 • Sten Lange
 • Lasse Frederiksen 
 • Jørgen Lund Petersen

Kandidaterne er anført i den rækkefølge, som valgformanden har modtaget kandidaternes meddelelse om kandidatur til Brandkassens delegeretordning

Stemmeseddel rekvireres skriftligt på selskabets adresse eller på selskabets hjemmeside: www.forsikringbrandkassen.dk.

Deltagelse i valget sker ved fremsendelse af den udleverede stemmeseddel til den udpegede valgformand, advokat Steen Jensen, Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, fax 72 27 00 27, så stemmesedlen er modtaget senest kl. 16 på valgdagen den 15. februar 2011, for at kunne anses for rettidigt modtaget.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

19.01.2011

På baggrund af de seneste artikler i Dagbladet Roskilde og Jyllands-Posten om, at bestyrelsen vil nedlægge Brandkassen og fordele formuen blandt et fåtal af medlemmer, skal bestyrelsen meddele, at et sådant forslag aldrig har været diskuteret hverken i bestyrelsen eller på en generalforsamling.

De delegerede, som bagtaler bestyrelsen i pressen, har selv 5 ud af 12 stemmer på generalforsamlingen. En beslutning om lukning af Brandkassen kræver kvalificeret flertal, så de har selv stemmer nok til at hindre det skrækscenarie, de prøver at fremmane i pressen.

Bestyrelsen må således afvise disse påstande som grundløse og selvmodsigende.

Deres kampagne i pressen kan derfor kun opfattes som et usædvanligt ufint forsøg på at få væltet den siddende bestyrelse, der gennem de sidste 15 år har skabt det kapitalgrundlag, der sikrer, at Brandkassen kan fortsætte sin eksistens som et lille selvstændigt forsikringsselskab.

Motiverne for smædekampagnen ser bestyrelsen alene som et forsøg på at overtage magten i selskabet, selvom de som delegerede i de sidste 2 år ikke har virket for selskabets interesser.

På baggrund af de seneste artikler i Dagbladet Roskilde og Jyllands-Posten om, at bestyrelsen vil nedlægge Brandkassen og fordele formuen blandt et fåtal af medlemmer, skal bestyrelsen meddele, at et sådant forslag aldrig har været diskuteret hverken i bestyrelsen eller på en generalforsamling.
 
De delegerede, som bagtaler bestyrelsen i pressen, har selv 5 ud af 12 stemmer på generalforsamlingen. En beslutning om lukning af Brandkassen kræver kvalificeret flertal, så de har selv stemmer nok til at hindre det skrækscenarie, de prøver at fremmane i pressen.
 
Bestyrelsen må således afvise disse påstande som grundløse og selvmodsigende.
 
Deres kampagne i pressen kan derfor kun opfattes som et usædvanligt ufint forsøg på at få væltet den siddende bestyrelse, der gennem de sidste 15 år har skabt det kapitalgrundlag, der sikrer, at Brandkassen kan fortsætte sin eksistens som et lille selvstændigt forsikringsselskab.
 
Motiverne for smædekampagnen ser bestyrelsen alene som et forsøg på at overtage magten i selskabet, selvom de som delegerede i de sidste 2 år ikke har virket for selskabets interesser.

11.01.2011

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S er et lille lokalt forsikringsselskab, der har formået at overleve trods hård konkurrence og øgede krav fra myndighederne. Vi har valgt ikke at satse på at blive et stort forsikringsselskab, men at sikre og øge vores kapitalgrundlag.

En aktiv og succesfuld investeringspolitik har medført, at vi formentlig er et af de relativt bedst funderede forsikringsselskaber i Danmark. Den nuværende bestyrelse har i de sidste 15 år været garant for en fast økonomisk styring og denne linie ønsker vi at fortsætte til gavn for vores medlemmer.

At vi skal have valg nu til vores delegeretordning skyldes Finanstilsynets krav om mere medlemsdemokrati. Vi har i de sidste 50 år grundet forsikringstagernes manglende interesse ladet delegeretforsamlingen vælge nye delegerede og bestyrelse.

Brandkassens bestyrelse hilser Finanstilsynets initiativ velkomment og håber, at vores forsikringstagere vil deltage i det kommende valg.

Valg til delegeretordningen i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S, Smidstrupvej 36, 4330 Hvalsø, tlf. 4640 8853, afholder valg til delegeretordningen. Der skal vælges mindst 13 og maksimalt 15 delegerede. Generalforsamlingen kan i henhold til vedtægternes § 6 fastlægge antallet mellem 13-15 delegerede, men har ikke truffet sådan beslutning, hvorfor bestyrelsen indstiller, at antallet af delegerede fastlægges til 15, medmindre der kun opstilles 14 eller 13 kandidater. De delegerede vælges af de medlemmer, der bor eller har genstande forsikret inden for selskabets geografiske virkeområde på tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen om valget. Bestyrelsen eller et medlem, der bor eller har genstande forsikret inden for selskabets geografiske virkeområde kan foreslå kandidater til valget. Valgbar som delegeret er alle medlemmer. 

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater:

 • Bjørn Laugesen, nuværende formand
 • Tage Mortensen
 • Peder Hansen
 • Erik Petersen
 • Jens Petersen
 • Martin Laugesen
 • Peer Mortensen
 • Keld Hein
 • Søren Leth-Jacobsen
 • Lars Thygesen
 • Svend Ove Hansen
 • Lars Jensen
 • Per Larsen

Såfremt man ønsker at opstille som delegeret, fremsendes anmodning herom til den af Brandkassen udpegede valgformand, advokat Steen Jensen, Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, fax 72 27 00 27, så anmodningen er Steen Jensen i hænde senest den 20. januar 2011.

Overstiger antallet af foreslåede kandidater det antal delegerede, der skal vælges, indkaldes der til valg i februar 2011, der vil blive afviklet ved skriftlig afstemning i overensstemmelse med Brandkassens vedtægter.

Der afholdes ordinær generalforsamling den 10. marts 2011. Eventuelle forslag til optagelse på dagsordenen skal være selskabet i hænde senest den 27. januar 2011.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

01.09.2010

Brandkassen G/S har den 1. september 2010 fået ny direktør Michael Engstrøm. Michael Engstrøm er uddannet cand.polit. og HD i organisation. Bestyrelsen byder ham velkommen og ser frem til et for Brandkassens fremtid udbytterigt samarbejde.